نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات اجتماعی، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: امروزه دانشگاه نقش تعیین‌کننده‌ای در حیات جامعه دارد و اجتماعات دانشجویی یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های دانشگاه است. توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان با میانجی‌گری اجتماعات دانشجویی از مهم‌ترین مباحث مفهومی و نظری این مقاله است.
روش: اطلاعات از طریق تکنیک مصاحبه‌ی فردی و گروهی جمع‌آوری شده است. 60 نفر از کنشگران فعال در گروه‌های دانشجویی، همچون انجمن‌های علمی ـ دانشجویی، کانون‌های فرهنگی، هنری، ادبی، اجتماعی و مذهبی و نشریات دانشجویی، افرادی بودند که طرف گفت‌وگوهای عمیق فردی و گروهی قرار گرفتند. در این گفت‌وگوها، با تمرکز بر شاخص‌های فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در بستر دانشگاه، توانمندسازی فرهنگی دانشجویان جست‌وجو شد.
یافته‌ها: به‌طور کلی، برای اجتماعات دانشجویی در ایران و جهان، کارکردهای متعددی را می‌توان متصور ‌شد: کارکرد آموزشی، کارکرد اجتماعی، کارکرد علمی، کارکرد فرهنگی، کارکرد روانی و کارکرد امیدبخشی. از یافته‌های مهم این مقاله این است که دو رویکرد اساسی برای توانمندسازی فرهنگی دانشجویان احصا شده است. در رویکرد اول که عبارت است از برنامه‌ریزی «تمرکزگرایانه و از بالا به پایین»، برنامه‌ها و فعالیت‌های توانمندساز، بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌شود، توسط مسئولین آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه‌ها برای دانشجویان طراحی و اجرا می‌گردد. در این شیوه از توانمندسازی، کلیت برنامه به‌صورت متمرکز در نهادهای متولی طراحی شده و بر اساس نیازهای اولویت‌بندی‌شده‌ی دانشجویان انجام می‌گیرد. آموزش کار گروهی، آموزش هنر، آموزش‌های شغل‌یابی و کارآفرینی، برنامه‌های هویت‌یابی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی، فعالیت‌های اوقات فراغت و سرگرمی، فعالیت‌های مذهبی، فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه و آموزش مهارت‌های زندگی از جمله فعالیت‌های توانمندساز فرهنگی هستند. رویکرد دوم از طریق فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان عبارت است از توانمندسازی «اجتماع‌محور». در این رویکرد، اجتماعات دانشجویی تشکیل شده و از طریق فرایندهای مشارکتی و گروهی، فعالیت‌های مورد نیاز گروه‌های هدف ارائه می‌گردد. نهادهای مسئول تنها در قالب یک «تسهیل‌گر» ظاهر شده ومی‌توانند در راستای تشکیل اجتماعات کوچک دانشجویی، به ترویج و حمایت از تشکیل اجتماعات گروه‌ها، مشارکت، کار گروهی و ... بپردازند. بنابراین، برنامه در سطح اجتماعات دانشجویی طراحی شده و جهت جلب حمایت از اجرا به مقامات رسمی اعلان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آشوری، داریوش (1374). فرهنگ علوم انسانی. چاپ سوم، تهران: مرکز.
اشتریان، کیومرث و همکاران (1388). توانمندسازی فرهنگی اجتماع‌محور: طرحی برای خانه‌های فرهنگ دانشجویی. تهران: دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ابوالحسنی، سیدرحیم (1394). کارکردهای تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران. تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
اصغری، شمین و دیگران (1370). مروری بر حقوق و مسئولیت‌های دانشجویی در چهارگوشه‌ی جهان. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی و پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
اصغری، شمین و دیگران (1396). قوانین و مقررات حقوق و تکالیف دانشجویی. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی و پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
توسلی، غلام‌عباس (1370). نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: سمت.
جاوید، محمدجواد (1389). تشکل‌های دانشجویی؛ به ضمیمه‌ی مجموعه قوانین تشکل‌های دانشجویی. تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
حسین‌زاده فِرِمی، مهدی (1398). انجمن‌های علمی دانشجویی: کارکردها و آسیب‌ها. تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
دفتر ترجمه‌ی پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی (1385). تشکل‌های صنفی دانشجویی. تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
رجب‌زاده، احمد (بی‌تا). کارکرد تشکل دانشجویی. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ریاضی، ابوالحسن (1379). گزارشی از فعالیت‌های دانشجویی. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ریتزر، جورج (1374)، نظریه‌ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه‌ی محسن ثلاثی. تهران: علمی فرهنگی.
سراج‌زاده، حسین و همکاران (1394). نگرش‌ها و رفتار دانشجویان. تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
شارع‌پور، محمود و فاضلی، محمد (1386). جامعه‌شناسی علم و انجمن‌های علمی در ایران. تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1386)، فعالیت‌های دانشجویی، کمسیون دانشجویی. تهران: شورای عالی انقلاب انقلاب فرهنگی.
فنطور، سیروس (بی‌تا). عوامل مؤثر در رفتار و عقاید دانشجویان. تهران: مؤسسه‌ی تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی.
کوزر، لوئیس (1376). زندگی و اندیشه‌ی بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران: علمی و فرهنگی.
محمدی کنگرانی، حنانه و صنیع‌فر، ارشک (1386). تحلیل شبکه‌ای، جزوه‌ی کارگاه آموزشی. تهران: دانشگاه صنایع و معادن.
مشکینی، مجتبی و دیگران (1395). حمایت‌های دانشجویی در کشورهای توسعه‌یافته و ایران. تهران: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
نقیب‌زاده، احمد و جانزاده، علی (1390). «بررسی تطبیقی تشکل‌های دانشجویی در فرانسه و ایران». فصلنامه‌ی سیاست، 41(4): 323-303.
Clark, B. R. (1983). The Higher Education System: Academic Organization in Cross National Perspective. Los Angeles: University of California.
Homan, M. S. (1994). Promoting Community Change: Making it Happen. Pacific Grove, CA: Brooks Vole.
Lum (1999). Culturally Competent practice: A Framework for Growth and Action. Pacific Grove, CA: Brooks Vole.