اهداف

 

1) ارائه‌ خدمات علمی به نظام آموزش عالی در جهت تحول و ارتقاء دانشگاه‌ها؛

2) پاسخگویی به نیازهای کشور در حوزه آموزش عالی؛

3) فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران داخلی و خارجی به منظور به بحث‏ گذاشتن آخرین دستاوردهای علمی و یافته‏‌ها در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای دانشگاه؛

4) تلاش در جهت تآسیس دانش میان‌رشته‌ای مطالعات دانشگاه؛

5) ایجاد همگرایی میان‌رشته‌ای تاریخ، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، فلسفه، علوم سیاسی و تعلیم و تربیت در پژوهش بر روی دانشگاه در مقام نهادی تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی؛

6) ایجاد زمینه بحث انتقادی در باب مسائل فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و دانشگاه در ایران؛

7) تحلیل دستاوردهای دانشگاه ایرانی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و دفاع روش‏مند از آنها؛

8) تشویق نوآوری‌های مفهومی و روش‌شناختی در جهت فهم و تبیین عمیق مسائل دانشگاه در ایران.

 

چشم‌انداز

 

تبدیل شدن به قطب علمیِ بحث پیرامون نظریه‌ها، دیدگاه‌ها و یافته‌های پژوهشی درباره دانشگاه به مثابه نهادی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

 

موضوعات

 

1) هنجارهای فرهنگی نهاد دانشگاه

2) دانشگاه و مسئله‏ هویت

3) کارکرد سیاسی دانشگاه

4) دانشگاه در مقام یک سازمان اجتماعی مدرن

5) تاریخ اجتماعی دانشگاه در جهان و ایران

6) تعارض‏ها و جدال‏های سیاسی و فرهنگی در دانشگاه

7) کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانشگاه

8) سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه

9) سبک زندگی در دانشگاه (استادان، دانشجویان و کارمندان)

10) تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه

11) دانشگاه و ارزش‏های فرهنگی

12) دانشگاه و مسئله‏ی خصوصی‏سازی آموزش عالی

13) تغییرات فرهنگی و دانشگاه

14) نقش و کارکرد انجمن‏ها و تشکل‏ها در دانشگاه

15) فلسفه‏ دانشگاه

16) تعامل یا نزاع ایده‏ها در دانشگاه

17) دانشگاه و فرهنگ نخبگی

18) فرهنگ‏های رشته‏ای در دانشگاه

19) تعاملات کنش‏گران دانشگاهی (استادان، دانشجویان و کارمندان)

20) آسیب‏های اجتماعی در دانشگاه

21) دانشگاه و آزادی

22) تحلیل فضاهای فرهنگی در دانشگاه

23) دانشگاه و مسئله‏ توسعه و پیشرفت

24) دانشگاه اسلامی

25) دانشگاه و تمدن نوین اسلامی- ایرانی

26) سرمایه‏گذاری و بهره‏وری فرهنگی در دانشگاه

27) اقتصاد سیاسی دانشگاه

28) دانشگاه و گسترش ارتباطات مجازی

29) مسئولیت اجتماعی دانشگاه

30) تحلیل و تبیین نقش دانشگاه‏های متفاوت در تغییر الگوهای ارزشی جامعه ایرانی

31) فرهنگ‏های غیر رسمی در دانشگاه ایرانی

32) شناخت و تبیین کارکردهای اجتماعات غیر رسمی و حلقه‏های دانشجویی در دانشگاه

33) فضای کالبدی و معماری دانشگاه

34) نقد برنامه‏های درسی در دانشگاه

35) اخلاق حرفه‏ای در دانشگاه

36) الگوهای دینداری کنش‏گران دانشگاهی (استادان، دانشجویان و کارمندان)

37) رابطه‏ دانشگاه و دولت

38) رابطه دانشگاه صنعت

39) رابطه‏ دانشگاه و جامعه