نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: رویکرد مردم‌‌شناختی، دانشگاه را همچون یک جامعه تصور می‌‌کند که  ارزش‌‌ها و باورهایی را طی زمان پدید آورده است. در این مقاله به گروهی از جماعت دانشگاهی متمرکز شده‌ام که از خلال روابط اجتماعی و فرهنگ، رنج می‌‌کشند. با وجود اینکه دانشجویان مهم‌‌ترین اعضای قبیله‌‌ی دانشگاهی هستند، اما در فرودست‌‌ترین موقعیت قرار دارند، و برای همین تحت خشونت قرار می‌‌گیرند. بنابراین، تمرکز مردم‌‌شناختی من روی روابط قدرت، فرهنگ و تجربه است.
روش‌‌: با استفاده از روش تاریخ زندگی رایج در پژوهش‌‌های مردم‌‌شناختی، به داستان دو دانشجو از دو دانشگاه متفاوت در ایران گوش داده‌‌ام. یکی با صدای اول‌‌شخص و دیگری با صدای سوم‌‌شخص روایت شده‌‌اند. سپس، با بیرون کشیدن تم‌‌های آنالیتیک، داستان‌‌ها را تحلیل کرده‌‌ام.
یافته‌‌ها: در فرهنگ دانشگاهی در ایران، همواره دانشجویان نسبت به استادان در موقعیت نابرابری قرار می‌‌گیرند. تمایل به خشونت‌‌ورزی استادان دقیقاً از آگاهی از این نابرابری شکل می‌‌گیرد. صحنه‌‌ی دانشگاه، صحنه‌‌ی رویارویی استادان قدرتمند و دانشجویان بی‌‌قدرت است. اما نکته‌‌ی ظریف‌‌تر آن است که دانشجویان به‌یکسان بی‌‌قدرت نیستند؛ آن‌هایی از دانشجویان بیشتر مستعد خشونت می‌‌شوند که به‌لحاظ شخصیتی، اجتماعی و طبقاتی، ویژگی‌‌های فرودستی در تعریف فرهنگی دارند. تماشاچیان، شامل دانشجویان و استادان دیگر، با سکوت یا خشنودی، باعث می‌‌شدند تا صحنه‌‌های خشونت همچون روال عادی زندگی روزمره جا بیفتند. به این ترتیب، مردم عادی نقش به‌سزایی در خلق منطقه‌‌های مستعد خشونت دارند. انکار شخص‌‌بودگی یا انسان بودن مهم‌‌ترین تجربه‌‌ای بود که این دو قربانی از آن رنج می‌‌کشیدند. پیامدهای این خشونت دانشگاهی عبارت بودند از ترومای طولانی‌‌مدت، تمایل به خودکشی، و اعتیاد، که در نهایت به از بین بردن بخشی از وجودِ علاقه‌مند به رشته و دانش دانشگاهی منجر شد.
نتیجه‌‌گیری: گفته نشدن و دیده نشدنِ رنج‌‌ها زخم‌‌های التیام‌‌نیافته را همچون یک پریشانی روانی در دانشجویان پدید می‌‌آورد: زندگی‌هایی پر از اندوه و پر از خشم. جز در سال‌‌های اخیر، که به‌واسطه‌‌ی شبکه‌‌های اجتماعی، افشاگری‌‌هایی از سوی قربانیان صورت گرفته، همچنان بخش بزرگی از جنگ درون‌‌قبیله‌‌ای در دانشگاه در پستوهای راهروها، کلاس‌‌ها، و اتاق‌‌های دانشکده‌‌هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ایزدی جیران، اصغر (1395). خشونت و رنج در حیات دانشجویی: پژوهشی مردم‌‌شناختی در دانشگاه‌‌های ایران (طرح پژوهشی منتشرنشده). تهران: مؤسسه‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
جکسون، مایکل و دیگران (1396). انسان‌‌شناسی وجودی: بررسی وضع انسان نه فرهنگ. گزینش و ترجمه اصغر ایزدی جیران. تهران: تیسا.
فوکو، میشل (1378). مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه‌ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نی.
فوکو، میشل (1390). باید از جامعه دفاع کرد: درسگفتارهای کلژدوفرانس 1976-1975، ترجمه‌ی رضا نجف‌‌زاده. تهران: رخ‌‌داد نو.
Becher, T. & Trowler, P. (2001). Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Culture of Sisciplines. 2nd edition. Berkshire: Open University Press.
Becher, T. (1989). Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Culture of Disciplines. Berkshire: Open University Press.
Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (1979). The Inheritors: French Students and Their Relations to Culture. trans. by Richard Nice. Chicago: University of Chicago Press.
Bourgois, Ph. (2001). The Power of Violence in War and Peace: Post-Cold War Lessons from El Salvador. Ethnography, 2(1): 5-34.
Crapanzano, V. (1984) Review: Life-Histories. American Anthropologist, 86 (4): 953-960.
Das, V.; Kleinman, A.; Ramphele, M.; & Reynolds, P. (eds.) (2000). Violence and Subjectivity. Berkeley: University of California Press.
Das. V. (1996). Language and Body: Transactions in the Construction of Pain. Daedalus, 125(1): 67-91.
Kleinman, A. (1988). The Illness Narrative: Suffering, Healing, and Human Condition. New York: Basic Books.
Langness, L. L. & Frank, Gelya. )1981).  Lives: An Anthropological Approach to Biography, Novato, Calif: Chandler and Sharp.
Obeyesekere, G. (1981). Medusa’s Hair: An Essay on Personal Symbols and Religious Experience. Chicago: University of Chicago Press.
Scheper- Hughes, N. (1992). Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil. Berkeley: University of California Press.
Scheper-Hughes, N. & Bourgois, Ph. (2004). Introduction: Making Sense of Violence. In Violence in War and Peace: An Anthology. Edited by N. Scheper-Hughes and Ph. Bourgois. MA, Malden: Blackwell. pp. 1-31.
Scheper-Hughes, N. (1996). Small Wars and Invisible Genocides. Social Science & Medicine, 43: 889-900.
Scheper-Hughes, N. (1997). Peace-Time Crimes. Social Identities, 3(3): 471-497.
Scheper-Hughes, N. (2000). The Genocide Continuum. In Power and the Self. Edited by J. Mageo, Cambridge: Cambridge University Press. pp. 29-47.
Scheper-Hughes, N. (2007). The Gray Zone Small Wars, Peacetime Crimes, and Invisible Genocides. In The Shadow Side of Fieldwork Exploring the Blurred Borders between Ethnography and Life. Edited by Athena McLean & Annette Leibing. MA, Malden: Blackwell. pp. 159-184.
Shostak, M. (1981). Nisa: The Life and Times of a Kung Woman. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Taussig, M. (1984). Culture of Terror–Space of Death: Roger Casement’s Putumayo Report and the Explanation of Torture. Comparative Studies in Society and History, 26(3): 467–497.
Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations. Trans. by G. E. M Anscombe. Oxford: Basil Blackwell.