نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: مصرف در ابتدا به عنوان مفهومی صرفاً اقتصادی در نظر گرفته می‌شد، اما جامعه‌شناسانی مانند «مـاکس وبـر» مصـرف را فراینـدی شـامل کردارهـای اجتماعی و فرهنگی متفاوت تعریف کردند که نه‌فقط ناشی از عوامل اقتصادی، بلکه بیـان‌کننـده‌ی تفـاوت‌هـایی میـان گروه‌های اجتماعی است و بعداً جامعه شناسانی مانند «پی یر بوردیو» و «ژان بودریار» بصورت خاص به مقوله مصرف فرهنگی پرداختند. مقاله‌ی حاضر به بررسی مصرف فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی (تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) می‌پردازد.
روش‌: از دو روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و میدانی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. جامعه‌ی آماری این پیمایش 651524 نفر می‌باشد که با در نظر گرفتن پراکندگی و واریانس جامعه‌ی آماری در بین دانشگاه‌های مختلف و رعایت قواعد نمونه‌گیری برحسب اصل نسبت و توزیع رشته های تحصیلی، از 1500 نفر در دانشگاه‌های مورد مطالعه، پرسشنامه تکمیل شد.
یافته‌ها:. نتایج توصیفی یافته‌ها نشان می‌دهد که در مجموع 51 درصد در حد کم و بسیارکم، 22 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد، و 27 درصد در حد متوسط (گاهی اوقات) مصرف فرهنگی در ابعاد مختلف دارند. با توجه به میانگین به‌دست‌آمده (50/2 در بازه‌ی 1 تا 5)، می‌توان گفت میزان مصرف فرهنگی توسط دانشجویان در حد متوسط رو به پائین است. و مقایسه مصرف فرهنگی برحسب مقاطع تحصیلی نشان می‌دهد که بیشترین میزان مصرف فرهنگی به‌ترتیب در بین دانشجویان کارشناسی (2.57)، دکتری (2.53) و سپس کارشناسی ارشد (2.40) می‌باشد. با توجه یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان گفت که علی‌رغم گذران بخشی از اوقات فراغت دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی و دیدن فیلم و گوش دادن به موسیقی، پرداختن به آموزه‌ها و مناسک دینی (شرکت در مراسم مساجد، تکایا و هیئت‌ها، زیارت اماکن مذهبی و ...) در بین اکثریت نسبی دانشجویان به‌عنوان یکی از اَشکال گذران اوقات زندگی برحسب مصارف فرهنگی محسوب می‌گردد.
نتیجه‌گیری: هرچه برنامه‌ریزی فرهنگی با توجه به اولویت‌ها، نیازمندی‌ها و مطالبات جامعه هدف و با در نظر گرفتن سیاست‌های فرهنگی و ارزش‌های ایرانی و اسلامی صورت گیرد، غیریت‌سازی در بین دانشجویان و جوانان کاهش یافته و امکان ورود برای فرهنگ‌دگری از طریق خلأ گفتمانی کاهش خواهد یافت. در ضمن با توجه به اینکه برنامه ریزی و اقدامات فرهنگی معمولاً دیربازده هستند، نباید نگاه پروژه محور و قائم به فرد، کوتاه مدت، جزیره ای، موازی‌کاری یا نادیده انگاری به آنها داشت، بلکه باید نگاهی پروسه‌محور، تکمیلی و انباشتی و با توجه به فرهنگ ملی کشور داشته باشیم. لذا انجام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی از سوی سازمان‌های مرتبط با هدف متنوع‌سازی گذران اوقات فراغت گروه هدف با توجه به الگوهای آموزشی و تربیتی کشور توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ﺑﺎﮐﺎک، راﺑﺮت (١٣٨١). ﻣﺼﺮف. ﺗﺮجمه‌ی ﺧﺴﺮو ﺻﺒﺮی. تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
برند و همکاران (1400). «رابطه‌ی مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان شهر مشهد». مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 54.
توسـلی، غلام‌عباس (1383). «تحلیلی از اندیشه‌ی پیر بوردیو درباره‌ی فضای منازعه‌آمیز اجتماعی و نقش جامعه‌شناسی». نامه‌ی علوم اجتماعی، 23.
حبیب‌پورگتابی، کرم (1394). «انگاره‌های مصرف فرهنگی در بین زنان استان قم». مطالعات راهبردی زنان، 18(69).
حبیب‌پور گتابی، کرم؛ نازک‌تبار، حسین، و فرج‌تبار، رضا (1391). «مقایسه‌ی مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه‌دار در شهر ساری». مطالعات راهبردی زنان، 15(58): 190-163.
خادمیان، طلیعه (1388). سبک زندگی و مصرف فرهنگی: مطالعه‌ای در حوزه‌ی جامعه‌شناسی فرهنگی و دیباچه‌ای بر سبک زندگی فرهنگی ایرانیان. تهران: جهان کتاب.
ریتزر، جورج (1385). نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوره‌ی معاصر. ترجمه‌ی محسن ثلاثی. تهران: علمی و فرهنگی.
غیاثونـد، احمد (1390). سبک مصرف کتاب و وضعیت کتابخانه‌های عمومی در شهر تهران. تهران: جامعه و فرهنگ.
فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی. تهران: صبح صادق.
فاضلی، محمد (1384). «جامعه‌شناسی مصرف موسیقی». فصلنامه‌ی انجمن مطالعات ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 4: 53-27.
کریمی، فرحناز (1397). «بررسی میزان مصرف فرهنگی دانشجویان با گروه مرجع بیرونی و درونی (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه علوم و تحقیقات لرستان)». پنجمین همایش علمی پژوهشی.
فردرو، محسن و صداقت‌زادگان، شهناز (1379). «پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی». فرهنگ عمومی، 22 و 23.
صفری شالی، رضا (1398). «گرایش زنان به جراحی‌ زیبایی به‌مثابه‌ی مقبولیت اجتماعی (نمایش برخورداری از رفاه عینی)». علوم اجتماعی، 26(84).
کاروانی و همکاران (1399). «مطالعه‌ی جامعه‌شناختی رابطه‌ی بین مصرف کالای فرهنگی و امنیت (اجتماعی و قضایی) دانشجویان دانشگاه شهید باهنر». مطالعات اجتماعی ایران، 14(1).
کاظمیان و همکاران (1393). «مصرف فرهنگی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه‌ی موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)». فصلنامه‌ی جامعه‌پژوهی فرهنگی، 5(2).
کشوری چرمی، مصطفی و وصالی، سعید (1390). «بررسی میزان مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان مشهدی». مشهدپژوهشی، 4(7): 122-91.
کلانتری و همکاران (1392). «تحصیلات و مصرف فرهنگی در شهر تهران». مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 2(1).
کلانتری، عبدالحسین؛ رستمعلی‌زاده، ولی‌الله و نسیم‌افزا، اعظم (1392). «تحصیلات و مصرف فرهنگی در شهر تهران». مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 2(1): 131-111.
محمدی ری‌شهری، محمد (1388). الگوی مصرف از نگاه قرآن و حدیث. قم: دارالحدیث.
موحد، مجید؛ عباسی شوازی، محمدتقی و مرحمتی، ندا (1389). «رسانه، جنسیت و مصرف‌گرایی: مطالعه‌ی رابطه‌ی استفاده از رسانه‌های جمعی با تمایلات مصرف‌گرایانه‌ی دختران و پسران جوان در شهر شیراز». مطالعات راهبردی زنان، 12(47): 40-7.
واکووانت، لویک (1388). «پیربوردیو»، در: راب استونز، متفکران بزرگ جامعه‌شناسی. ترجمه‌ی مهرداد میردامادی، تهران: مرکز.
Bennet, Andy (2005). Culture and Everyday Life. London: SAGE Publications Ltd.
Bergonzi, L. & Smith, J. (1996). Effects of Arts Education on Participation in the Arts. Washington, D.C.: National Endowment for the Arts.
Bourdieu, Pierre (1984). Distinction. NewYork: Routledge & Kegan paul.
Bourdieu, Pierre (1990). Distinction: A Social Cririque of the Judgment of Taste. Trans. by Richard Nice. London: Rutledge.
Hiroyuki, Aman; Norihiro, Kasuga & Hiroshi, Moriyasu (2018). “Mass Media Effects on Trading Activities: Television Broadcasting Evidence from Japan. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1458192
Jæger, Mads Meier & Katz-Gerro, Tally (2008). “The Rise of the Cultural Omnivore 1964-2004”. Danish National Centre for Social Research, RESEARCH DEPARTMENT OF SOCIAL POLICY AND WELFARE SERVICES.
Katz-Gerro, T. (2002). “Highbrow Cultural Consumption and Class Distinction in Italy, Israel, West Germany, Sweden and United States”. Social Forces, 81(1): 207–229.
Katz-Gerro, Tally & Sullivan, Oriel (2010). “Voracious Cultural Consumption: The Intertwining of Gender and Social Status”. Time Society, 19(2): 193–219.
Novack, Victor; Gdalevich, Michael & Greenberg, Dan (2018). “Mass Media Effect on Vaccines Uptake during Silent Polio Outbreak”, journal homepage: www.elsevier.com/locate/vaccine
Peterson, Richard A. (2004). “The Shift toward Omnivorous Taste: Ideas, Evidence, and Prospects”. Sociologie et Sociétés, 36(1).
Rajesmari, S. (2017). “Impact of Social Media on Lifestyle and Learning Behaviour among Adolescents”, Pondicherry Journal of Nursing, 2.