اهداف

1) ارائه‌ خدمات علمی به نظام آموزش عالی در جهت تحول و ارتقاء دانشگاه‌ها؛

2) پاسخگویی به نیازهای کشور در حوزه آموزش عالی؛

3) فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران داخلی و خارجی به منظور به بحث‏ گذاشتن آخرین دستاوردهای علمی و یافته‏ها در حوزه مطالعات میانرشتهای دانشگاه؛

4) تلاش در جهت تآسیس دانش میانرشتهای مطالعات دانشگاه؛

5) ایجاد همگرایی میانرشتهای تاریخ، جامعهشناسی، انسانشناسی، فلسفه، علوم سیاسی و تعلیم و تربیت در پژوهش بر روی دانشگاه در مقام نهادی تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی؛

6) ایجاد زمینه بحث انتقادی درباب مسائل فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و دانشگاه در ایران؛

7) تحلیل دستاوردهای دانشگاه ایرانی در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و دفاع روش‏مند از آنها؛

8) تشویق نوآوریهای مفهومی و روششناختی در جهت فهم و تبیین عمیق مسائل دانشگاه در ایران.

چشم‌انداز
تبدیل شدن به قطب علمیِ بحث پیرامون نظریه‌ها، دیدگاه‌ها و یافته‌های پژوهشی درباره دانشگاه به مثابه نهادی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.