نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استاد تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

تأسیس نهادهای پژوهشی علوم انسانی در ایران با کُندی و تأخیر تاریخی همراه بود؛ چنان‌که تعداد این نهادها تا آغاز دهه 1340 خورشیدی، به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید. اما در دهه پایانی حکومت پهلوی، به‌شکلی طوفانی، بالغ بر 10 مؤسسه و مرکز پژوهشی در حوزه‌های گوناگون علوم انسانی با کارکردها و هدف‌های متفاوت تأسیس شدند. بی‌گمان، تأسیس این همه نهاد نه از سر تصادف بود و نه از سر تفنن. مسئله این است که چرا ناگهان این همه نهاد پژوهشی علوم انسانی در ایران شکل گرفت؟ این مقاله با استفاده از روش مطالعات تاریخی تدوین شده است. در این روش، ابتدا داده‌های تاریخی مورد نیاز از منابع اصلی، مدارک آشیوی و پژوهش‌های جدید گردآوری، پالایش و تحلیل شده‌اند تا روایتی تازه از علل و فرایند تأسیس نهادهای علوم انسانی در دو دهه 1340 و 1350 ارائه شود، که از مجموع آن‌ها پژوهشگاه علوم انسانی شکل گرفت. مقاله، با نگاهی کوتاه به تحولات ایران پس از انقلاب سفید، سرانجام به این نتیجه می‌رسد که علت تأسیس نهادهای پژوهشی گوناگون علوم انسانی ایران از دهه 1340 به این سو، ناشی از پیچیدگی مسئله‌های کشور در فرایند نوسازی بود که حکومت ایران را دستخوش تناقض میان اصلاحات و سرکوب از یک سو و نیز تعارض‌های اجتماعی و هویتی از دیگر سو قرار داده بود. از آن‌جا که دانشگاه‌ها رهیافتی آموزشی داشتند، عملاً قادر نبودند به نیازهای پژوهشی کشور پاسخ دهند. بنابراین، مؤسسه‌های پژوهشی علوم انسانی، به‌عنوان نهادهای مولد اندیشه، هم می‌توانستند حکومت را در یافتن راه‌های غلبه بر بحران‌های نوسازی یاری دهند، هم به جلب همکاری روشنفکران و منتقدان رشته‌های علوم انسانی بپردازند، و هم ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران را به مردم ایران و سایر ملت‌های جهان بشناسانند. از همین‌رو، حکومت به تأسیس این نهادها اقدام کرد. هنور تاریخ نهادهای علمی ایران، به‌ویژه نهادهای پژوهشی، نوشته نشده است و ما در آغاز این راه قرار داریم. نگارنده امیدوار است با نوشتن این مقاله، اهمیت و ضرورت نگارش آن را یادآور شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

بصیرت‌منش، حمید (1376). علما و رژیم رضا شاه: نظری بر عملکرد سیاسی ـ فرهنگی روحانیون در سال‌های 1305 تا 1320. تهران: عروج.
بیل، جیمز (1371). شیر و عقاب: روابط بدفرجام ایران و آمریکا (ترجمه فروزنده برلیان ـ جهانشاهی). تهران: فاخته.
پایا، علی (1383). نهادهای مولد اندیشه: موتور محرکی برای رشد در قرن بیست‌ویکم. تهران: دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات فرهنگی.
دانشگاه تهران (1345). راهنمای دانشگاه تهران؛ سال تحصیلی 1345-1346. تهران: دانشگاه تهران.
بیهقی، علی‌اکبر (1356). راهنمای مؤسسات پژوهشی ایران: گزارش وضع تحقیقات در بخش عمومی؛ دوره اول. تهران: بی‌نا.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1330). دو قرن سکوت. تهران: امیرکبیر.
شریعتی، علی (1370). ما و اقبال (مجموعه آثار 4). تهران: الهام.
شریعتی، علی (1380). ما و اقبال (مجموعه آثار 5). تهران: الهام.
صدیق، عیسی (1347). تاریخ فرهنگ ایران. تهران: دانشگاه تهران.
غروی، مهدی (1356). سخنی کوتاه درباره بنیاد شاهنامه فردوسی. تهران: بنیاد شاهنامه فردوسی.
پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران (بی‌تا). کارنامه پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران سال 37- 2536 (2537). تهران: پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران.
کوهستانی‌نژاد، مسعود (1370). مؤسسه وعظ و خطابه. مجله گنجینه اسناد، 1(1)، 127-100.
گازیوروسکی، مارک (1371). سیاست خارجی آمریکا و شاه (ترجمه فریدون فاطمی). تهران: مرکز.
گروه نویسندگان تاریخ کمبریج (1375). سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به‌روایت تاریخ کمبریج (ترجمه عباس مخبر). تهران: طرح نو.
بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان‌های ایران (1351). فرهنگستان زبان ایران: هدف، سازمان، وظیفه، روش و فعالیت. تهران: بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان‌های ایران.
سازمان پرورش افکار (1318). مجموعه آئین‌نامه‌های سازمان پرورش افکار که از 12 دی‌ماه 1317 تا خرداد 1318 به تصویب رسیده. تهران: دبیرخانه سازمان پرورش افکار.
مطهری، مرتضی (1373). خدمات متقابل اسلام و ایران. قم: صدرا.
ملائی توانی، علی‌رضا؛ ملکی، لیدا؛ و محمدی، محمدحسین (1394الف). اسنادی از بنیاد شاهنامه. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ملائی توانی، علی‌رضا؛ ملکی، لیدا؛ و محمدی، محمدحسین (1394ب). اسنادی از پژوهشگاه علوم انسانی در دوره پهلوی دوم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ممتحن، حسینعلی (1393). نهضت شعوبیه جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی. تهران: علمی و فرهنگی.
نصر، ولی‌رضا (بی‌تا). مصاحبه با داریوش شایگان، تاریخ شفاهی ایران (جلد4). آمریکا: بنیاد مطالعات ایران.
هلیدی، فرد (1358). دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران (ترجمه فضل‌الله نیک‌آئین). تهران: امیرکبیر.
یوسفی، غلامحسین (1379). ابومسلم سردار خراسان. تهران: علمی و فرهنگی.
مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی (بی‌تا). اساسنامه مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی. آرشیو راکد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بنیاد فرهنگ ایران (بی‌تا). اساسنامه بنیاد فرهنگ ایران. در آرشیو راکد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
انجمن شاهنشاهی فلسفه (بی‌تا). اساسنامه انجمن شاهنشاهی فلسفه. تهران: آرشیو راکد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مرکز اسناد فرهنگی آسیا (بی‌تا). اساسنامه مرکز اسناد فرهنگی آسیا. در آرشیو راکد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بنیاد شاهنامه (بی‌تا). اساسنامه بنیاد شاهنامه. تهران: بنیاد شاهنامه.
فرهنگستان شاهنشاهی علوم ایران (بی‌تا). اساسنامه فرهنگستان شاهنشاهی علوم ایران. در آرشیو راکد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی (بی‌تا). اساسنامه مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی. در آرشیو راکد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.