مدیر مسئول


رضا غلامی رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف

نحصص: علوم سیاسی

سردبیر


رضا صمیم دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تخصص: جامعه‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


عبدالحسین کلانتری دانشیار دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


علی پایا استاد کالج اسلامی لندن

تخصص: فلسفه و روش‌شناسی علم، اندیشه اسلامی مدرن، اسلام و دموکراسی

اعضای هیات تحریریه


محمدجواد هراتی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

تخصص: معارف اسلامی

اعضای هیات تحریریه


موسی اکرمی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)

تخصص: فلسفه

اعضای هیات تحریریه


نعمت‌الله موسی‌‌پور استاد دانشگاه هرمزگان

تخصص: تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


محمدباقر علیزاده اقدم استاد دانشگاه تبریز

تخصص: جامعه‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


سعیده گروسی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

تخصص: جامعه‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


رضا ماحوزی دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

تخصص: فلسفه

اعضای هیات تحریریه


مرتضی بحرانی دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تخصص: اندیشه سیاسی

مدیر اجرایی


مهناز شاهعلی زاده مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

جامعه شناسی

  • mah.shahalizadegmail.com
  • 22570719