زنان و دانشگاه در ایران
مناسبات جنسیتی در ذهنیت دانشجویان دانشگاه‌های‎ ‎شهر تهران

خدیجه کشاورز

دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1402، ، صفحه 137-163

https://doi.org/10.22035/jous.2023.5002.1026

چکیده
  موضوع این پژوهش فهم ذهنیت دانشجویان نسبت به مناسبات جنسیتی است و چارچوب ‏مفهومی آن از نظریه‌های نظم جنسیتی کانل و سلطه مذکر بوردیو اخذ شده است. داده‌های پژوهش با رویکرد کیفی و از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۳۲ دانشجوی دختر و پسر در سه دانشگاه ‏تهران، امیرکبیر و الزهرا واقع در شهر تهران جمع‌آوری و با روش تحلیل مضمون بررسی ...  بیشتر