نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استاد بازنشسته فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه شریف، تهران، ایران

10.22035/jous.2022.411

چکیده

رصدخانه ملی ایران، یکی از طرح‌های کلان ملی است که در تعریف و اجرای آن، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای متعددی مشارکت داشته‌اند. این نوشتار درصدد است افت و خیزهای تعریف و اجرای این طرح کلان را در کشوری بررسی کند که از یک‌سو متمایل به مشارکت علمی داخلی و بین‌المللی است و از سوی دیگر، از مداخلات و موانع غیرآکادمیک بسیار در انجام این قبیل طرح‌ها رنج می‌برد. به این منظور، پس از ذکر تاریخی از زمینه‌های شکل‌گیری این طرح و واکاوی انگیزه‌های آن، به فرایند طولانی عینیت بخشیدن به این ایده پرداخته شده است.   

کلیدواژه‌ها

منصوری، رضا (1400). مجموعه ایران من، جلدهای اول و ششم و هفتم، نشر دیبایه.
منصوری، رضا (1399). علم در ۷۵ سال آینده، رهنمودهایی برای ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی صنعت و دانشگاه، شماره 48، پاییز و زمستان
منصوری، رضا (1400). جایگاه نجوم در سیاست‌گذاری علم در ایران، مجله نجوم، شماره ۲۷۹
منصوری، رضا (1387). رصدخانۀ ملی ایران: نتایج نامنظور و نقشۀ راه: مجله اخبار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تابستان.
منصوری، رضا (1386). رصدخانه ملی ایران: آزمونی برای اجرای یک پروژه کلان علمی در ایران: شماره ویژه مجله فیزک، پائیز و زمستان، شماره ۱۰۰.
منصوری، رضا (1385). رصدخانه ملی ایران: رؤیا یا واقعیت: مجله اخبار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، زمستان.
منصوری، رضا (1401). مبانی علم و طراحی مفهومی دانشگاه در ایران، انتشارات دیبایه.